อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย
นางสาวกิตติยา ชูช่วย
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
0 7731 5060
kittiya.chu@surat2.go.th
นางศิริพร พลวิชัย
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
0 7731 5060 ต่อ 402
siriporn.pol@surat2.go.th
นางสาววันเพ็ญ สิงห์แก้ว
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
0 7731 5060 ต่อ 303
wanphen.sin@surat2.go.th
นางสาวลัดดา คคนัมพรปวิเวก
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
0 7731 5060 ต่อ 302
ladda.kak@surat2.go.th
นางสาวศุภรัตน์ อินทรสุวรรณ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
0 7731 1555
suparat.int@surat2.go.th
นางสุทิสา วงศ์ณศรี
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
0 7731 5060 ต่อ 401
suthisa.won@surat2.go.th
นางประนอม โอมาก
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
0 7731 5060 ต่อ 403
pranom.oma@surat2.go.th
นางสาวพัฒนา อาชาชาญ
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
นายจักริน อักษรสม
ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี
0 7731 5060 ต่อ 301
law@surat2.go.th
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์