อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าว/กิจกรรม หน่วยงาน โรงเรียน ในสังกัด
โรงเรียนวัดประชาวงศาราม ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
29 พฤศจิกายน 2566

นางสาวจันทวดี เหล่าเกื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชาวงศาราม มอบหมายให้     คณะครูที่ปรึกษาออกพื้นที่บริการ เยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อให้ครูได้เห็นสภาพแท้จริงของสิ่งแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ทางครอบครัวของ นักเรียน สามารถช่วยให้ครูได้รู้ถึง   เจตคติของผู้ปกครองที่มีต่อครู โรงเรียน และนักเรียน สร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์  อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน อันจะส่งผลให้เกิด ความร่วมมือที่ดีในการช่วยแก้ปัญหา  พัฒนานักเรียน และส่งเสริมให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ