อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าว/กิจกรรม หน่วยงาน โรงเรียน ในสังกัด
การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการร่วมสืบสานปณิธาน พุทธทาส ภิกขุ
17 กุมภาพันธ์ 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 08.30 น. นักเรียนโรงเรียนชุนวัดจันทาราม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 จำนวน 14 คน ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการร่วมสืบสานปณิธาน พุทธทาส ภิกขุ "ยุวพุทธทาศ จิตอาสา" ณ วัดมูลเหล็ก อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ เพื่อสร้างยุวพุทธทาศ จิตอาสาให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและสังคม