อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ผลงานทาวิชาการ/งานวิจัย
จำนวนเอกสารทั้งหมด 2 รายการ
การพัฒนาชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาการ คำนวณ สำหรับครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษา
รายงานการพัฒนาชุดฝึกอบรมด้วยตนเองแบบออนไลน์ เรื่องการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น