อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
คู่มือ/แนวทาง/แผนการดำเนินงาน
จำนวนเอกสารทั้งหมด 11 รายการ
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2564-2565)
แนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แนวทางการบริหารจัดการ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC
แผนปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนวทางการเขียนรายงาน การประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR)
แผนนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้น ปีการศึกษา 2559-2560
คู่มือนิเทศแบบ Co-5 Step
คู่มือการใช้งาน ระบบนําส่งข้อมูลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา สําหรับสถานศึกษา
คู่มือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไปที่หน้า