อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
กฎหมาย ระเบียบ กฎ หลักเกณฑ์ ที่เกียวข้อง
จำนวนเอกสารทั้งหมด 24 รายการ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ไปที่หน้า