อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บรรจุ/สรรหา/แต่งตั้ง
การเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา
26 ตุลาคม 2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อเลือกสถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง ในวันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมไชยชนะวดี อาคารไชยชนะวดี