อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บรรจุ/สรรหา/แต่งตั้ง
ผลการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
27 เมษายน 2566

ด้วย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ มีมติอนุมัติให้ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน ๕ ราย