อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บรรจุ/สรรหา/แต่งตั้ง
ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ รอบที่ ๑ ครั้งที่ ๑
12 เมษายน 2566

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษษยน ๒๕๖๖ มีมติอนุมัติให้ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู จำนวน ๖๑ ราย