อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการนำนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ VDO Conference
15 มิถุนายน 2565

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา         สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 5 พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารเขตตรวจราชการฯ ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการนำนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ VDO Conference จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุม สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร โดยมีนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้ดำเนินการประชุม ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการติดตามนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และกำหนดให้ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็น “ปีทองของการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทุกวันพุธที่ 2 ถึง 4 ของทุกเดือน โดยการสุ่มกลุ่มเขตตรวจราชการ เพื่อนำเสนอข้อมูลการขับเคลื่อนนโยบายต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผลจากการประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 ได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายในประเด็นเร่งด่วนที่สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 3 เรื่อง คือ ความปลอดภัย โครงการพาน้องกลับมาเรียน และโครงการโรงเรียนคุณภาพ