อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564
12 พฤษภาคม 2565

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมไชยชนะวดี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยมีนางสาวบุบผา พรมหลง ศึกษานิเทศก์เจ้าของโครงการกล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนทบทวนการประเมินในรอบที่ผ่านมา ทบทวนความรู้ความเข้าใจแนวทางการประเมินและเพื่อพัฒนาความยั่งยืนในการดำเนินโครงการฯของโรงเรียนในโครงการ ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ครูผู้สอนปฐมวัยในโครงการฯที่ถึงรอบประเมิน จำนวน 42 โรงเรียน  ในการนี้นางจิรฉัตร ไชยสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ที่รับผิดชอบกลุ่มนิเทศติดตามฯ ร่วมพบปะพูดคุยกับผู้เข้ารับการประชุมเพื่อสร้างการรับรู้ร่วมกันด้วย