อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บรรจุ/สรรหา/แต่งตั้ง
ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑
17 มีนาคม 2565

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในคราวประชุมครั้้งที่ ๔/๒๕๖๕ เเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ อนุมัติให้ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ ของสำนักงานเเขตพืนที่การศึกษาปประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ จำนวน ๖๒ ราย