อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ประวัติผู้อำนวยการเขต ฯ

ประวัติส่วนตัวผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

นายประทีป ทองด้วง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2  

เกิดวันที่ 15 พฤษภาคม 2506

ประวัติการศึกษา 

1. โรงเรียนวัดพระพรหม                                                วุฒิที่ได้รับ ป.7

2. โรงเรียนวัดอินทรพิชัย                                               วุฒิที่ได้รับ ม.ศ.3

3. โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา                                              วุฒิที่ได้รับ  ม.ศ.5 (เอกเกษตร)

4. วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี                                             วุฒิที่ได้รับ ป.กศ.สูง (เอกเกษตรศาสตร์)

5. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน                  วุฒิที่ได้รับ กศ.บ.เอกเทคโนโลยีทางการศึกษา

6. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช                                วุฒิที่ได้รับ ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)

ประวัติการทำงาน

3 พฤษภาคม 2525                           ครู 2 โรงเรียนบ้านจะหลวย อำเภอสะตึก จังหวัดบุรีรัมย์

16 พฤษภาคม 2532                          อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านหน้าเขา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

16 กุมภาพันธ์ 2534                          นักวิชาการศึกษา 3 สำนักงานศึกษาธิการอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

28 มีนาคม 2537                               ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ กิ่งอำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

1 มีนาคม 2540                                   ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง  

16 มิถุนายน 2540                              ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอบ้านตาขุน สำนักงานศึกษาธิการอำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

13 ธันวาคม 2542                                ศึกษาธิการอำเภอกิ่งอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

20 ธันวาคม 2542                               ศึกษาธิการอำเภอกิ่งอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง

30 มีนาคม 2543                                 ศึกษาธิการอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

1 ตุลาคม 2546                                    ศึกษาธิการอำเภอ (เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา 8)

18 มิถุนายน 2547                                รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

22 พฤศจิกายน 2560-ปัจจุบัน          ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

--------------------------------------------------------------