อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ประวัติผู้อำนวยการเขต ฯ

ประวัติส่วนตัวผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

นายเลอศักดิ์ รัชณาการ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

ประวัติส่วนตัว 

  วัน เดือน ปีเกิด : 16 พฤศจิกายน 2511

  ภูมิลำเนา        :  ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

ประวัติการศึกษา 

   ระดับปริญญาตรี : ครุศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยม โครงการคุรุทายาท วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี 

   ระดับปริญญาโท : การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา

ประวัติและประสบการณ์ทำงาน

   3 มิถุนายน 2534   อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย สปจ.พัทลุง

   1 ตุลาคม 2537     อาจารย์ 1 ระดับ 4 โรงเรียนวัดดอนยาง สปจ.ชุมพร

   10 ธันวาคม 2540  ครูใหญ่โรงเรียนประชานคร สปจ.ชุมพร

   29 พฤศจิกายน 2544  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา สปจ.ชุมพร

   1 ตุลาคม 2547     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา สพท.ชุมพร เขต 1

   30 พฤศจิกายน 2553  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว สพป.ชุมพร เขต 1

   18 กุมภาพันธ์ 2563    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

   28 ตุลาคม 2563         รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

    1 ตุลาคม 2565          ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2