อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
สภาพทั่วไป

ที่ตั้งและอาณาเขต      

               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2  ตั้งอยู่เลขที่ 109/1 ถนนธราธิบดี ในเขตเทศบาลเมืองท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี  มีอาคาร 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 เป็นอาคารเรียนแบบ สปช.2/28  ขนาด 4 ชั้น 12 ห้อง ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เมื่อปี 2549 และได้เข้าปฏิบัติงานเมื่อ 17 กรกฎาคม 2552  ส่วนที่ 2 ตั้งอยู่ฝั่งตรงกันข้าม เป็นอาคารของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพุนพินเดิม อาณาเขตครอบคลุม 8 อำเภอ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้แก่  อำเภอคีรีรัฐนิคม  อำเภอไชยา อำเภอท่าฉาง  อำเภอท่าชนะ  อำเภอบ้านตาขุน  อำเภอพนม  อำเภอพุนพิน  และอำเภอวิภาวดี

                     ทิศเหนือ          ติดกับ   อำเภอละแม  จังหวัดชุมพร

                     ทิศใต้             ติดกับ   อำเภอตะกั่วป่า  จังหวัดพังงา

                     ทิศตะวันออก    ติดกับ   อำเภอเมืองฯ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

                     ทิศตะวันตก      ติดกับ   อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

เขตการปกครอง

                อยู่ในเขตการปกครอง จำนวน 8 อำเภอ 57 ตำบล 481 หมู่บ้าน  มีองค์กรปกครองส่วนถิ่น จำนวน  62 แห่ง  ได้แก่  เทศบาลเมือง จำนวน 1 แห่ง เทศบาลตำบล จำนวน 10 แห่ง  และองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 51 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 7,943.44 ตารางกิโลเมตร 

ประชากร

                มีประชากรทั้งสิ้น 349,297 คน โดยเป็นประชากรวัยเรียนอายุ 3-17 ปี จำนวน 69,545 คน คิดเป็นร้อยละ 19.91 ของประชากรทั้งหมดในเขตพื้นที่บริการ