อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
จำนวนเอกสารทั้งหมด 12 รายการ
คุณลักษณะครุภัณฑ์ สพฐ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบรายเดือน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
หนังสือเวียนงานพัสดุ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบกระทรวงการคลัง กฏกระทรวง หนังสือเวียน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ไปที่หน้า