อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
จำนวนเอกสารทั้งหมด 17 รายการ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมเงินราชการ
แนวปฏิบัติกรณีที่โรงเรียนมีเงินประกันสัญญาค้างนาน
แนวปฏิบัติการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
คู่มือการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ณ สิ้นไตรมาส
คุณลักษณะครุภัณฑ์ สพฐ
หนังสือเวียน
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ไปที่หน้า