อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
กลุ่มนโยบายและแผน
จำนวนเอกสารทั้งหมด 48 รายการ
รายงานผลการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน
แผนการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Quick Policy ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566-2570 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2566-2570) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แบบคำขอตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ.2567 งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อนสร้าง และคู่มือแนวทางการจัดดตั้งงบประมาณ ปี 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ประจำปี 2566
ไปที่หน้า