อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ประชุมคณะกรรมการพิจารณา  สรรหา และคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19 พ.ศ.2565

วันศุกร์  ที่  3  กันยายน  พ.ศ.2564  ณ ห้องประชุมไชยชนะวดี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต 2 นายประทีป  ทองด้วง  ผอ.สพป.  สุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้            นางจิรฉัตร  ไชยสกุล รอง  ผอ.สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณา  สรรหา และคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19 พ.ศ.2565  เพื่อสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครู      สายงานการสอนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ให้ได้รับรางวัลระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน  3  รางวัล ประกอบด้วย ครูผู้สอนระดับปฐมวัย  จำนวน  1  คน  ระดับประถมศึกษา  จำนวน 1 คน  ระดับมัธยมศึกษา  จำนวน  1  คน รวม  3  คน  และดำเนินการคัดเลือกข้าราชการครูสายงานการสอนจากผู้ที่ได้รับรางวัลระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  จำนวน  1  คน  เสนอชื่อไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อื่นๆ