อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดประชุมหารือการประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดิน ประจำปี 2564

วันอังคาร ที่ 17 สิงหาคม  พ.ศ.2564    ณ ห้องประชุมไชยชนะวดี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุราษฎรืธานี เขต 2 โดยนายประทีป  ทองด้วง  ผอ.สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธาน          การประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดประชุมหารือการประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดิน  ประจำปี 2564

        คณะกรรมการฯ (ตัวแทนของอำเภอ)ได้ร่วมกันพิจารณาและให้ความเห็นในการดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ในปัจจุบัน ประกอบกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  ให้งดการจัดกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มหรือเคลื่อนที่ของคนจำนวนมากที่เสี่ยงต่อการแพร่ฯ COVID-19 ซึ่งได้ดำเนินการพิจารณาถึงประเด็น รูปแบบ/วิธีการ/การดำเนินงาน/อื่นๆ  ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาโดยรวมเห็นควรกำหนดวิธีการดำเนินงานโดยใช้ระบบออนไลน์