อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
การให้คำปรึกษา แนะนำ เพื่อเตรียมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยระบบ Video Conference (ZOOM)

วันพุธ ที่ 18  สิงหาคม  2564  ณ  ห้องประชุมทางไกล (conference room) ชั้น 3 อาคารไชยชนะวดี  นายมนูญ จันทร์สุข ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 พร้อมด้วยนายวิมาน ดีทองหลาง รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ให้คำปรึกษา แนะนำ เพื่อเตรียมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยระบบ Video Conference (ZOOM) โดยมีนายประทีป ทองด้วง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี  เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธาน สร้างขวัญและกำลังใจแก่คณะรอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประกอบด้วย นายศรีสินธิ์ ศรีนภาดร,นางจิรฉัตร ไชยสกุล และนางสาวปวิชญา สินน้อย คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงได้ซักถามถึงการปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งในระยะเวลาที่ผ่านมา พร้อมทั้งชี้แนะแนวทางการดำเนินงาน สอบถามถึงประเด็นปัญหา รวมถึงให้กำลังใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่

อื่นๆ