อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
กลุ่มอำนวยการ

ภารกิจ

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 

กำหนดให้ กลุ่มอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

   (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

   (ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ

   (ค) ดำเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ

   (ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร

   (จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร

   (ฉ) ประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา

   (ช) ดำเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ

   (ซ) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ

   (ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มิใช่งานของส่วนราชการโดยเฉพาะ

   (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 ข่าวประชาสัมพันธ์

ไม่มีข้อมูล