อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
หน่วยตรวจสอบภายใน

ภารกิจ

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560  

กำหนดให้ หน่วยตรวจสอบภายใน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 หน่วยตรวจสอบภายใน มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
  (ก) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สิน
  (ข) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการดำเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้าหมายที่กำหนด
  (ค) ดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง
  (ง) ดำเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฏหมายกำหนด
  (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมายข่าวประชาสัมพันธ์