ระบบการจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่    
               
 


  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 

   ที่อยู่

   109/1 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี  โทรศัพท์ 077-315-060 โทรสาร 077-315421 

    Email website@surat2.go.th


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
หมายเลขโทรศัพท์ 077-315-060
     รายชื่อกลุ่ม      หมายเลขภายใน
    กลุ่มอำนวยการ     กด 1
    กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์     กด 2
    กลุ่มบริหารงานบุคคล         กด 3
    กลุ่มพัฒนาครู     กด 4
    กลุ่มกฎหมายและคดี     กด 5
    กลุ่มนโยบายและแผน     กด 6
    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
    กด 7
    กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     กด 8
    หน่วยตรวจสอบภายใน     กด 103
    สารบรรณกลาง     กด 0
    โทรสาร สำนักงานพื้นที่การศึกษา     077-315-421
    กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ     077-311-555


เบอร์โทรศัพท์ ระบบเดิม
รายชื่อ กลุ่ม
หมายเลขโทรศัพท์
  กลุ่มอำนวยการ
077-315-010
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
077-315-009
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
077-315-061
  กลุ่มนโยบายและแผน
077-315-402
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
077-315-401
  กลุ่มนิติกร
077-315-062
  หน่วยตรวจสอบภายใน
077-315-420
  โทรสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
077-315-421

 

  แผนที่

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

109/1 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-315-060 โทรสาร 077-315421

พัฒนาเว็บไซต์โดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร