ระบบการจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่    
               
 

การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณานอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

คู่มือสำหรับประชาชน
1. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
2. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนขององค์กรวิชาชีพ
3. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิของบุคคล (กรณีไม่เกิน 50 คน)

4. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิของบุคคล
(กรณีตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 100 คน)

5. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชน
และองค์กรเอกชน  (กรณีจดทะเบียนในประเทศไทย)

6. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน     (กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทย ผู้เรียนไม่เกิน 50 คน)
7. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน        (กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทยมีผู้เรียนตั้งแต่  50  คนแต่ไม่เกิน  100 คน)

 

พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณา
ยูเซอร์เนมและพาสเวิร์ด
คู่มือโรงเรียน 8 กระบวนงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

109/1 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-315-060 โทรสาร 077-315421

พัฒนาเว็บไซต์โดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร