หน้าแรก     ระบบจัดการ
               
 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการจัดทำตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของงาน

- คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ : ภาพรวมรบะบบริหารผลงานและระบบ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

- คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ :  แนวทางการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

- มาตรฐานและแนวทางการกำหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะ  และสมรรถนะ  ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ

- ตัวอย่างการจัดทำตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของงาน

- Power pointการจัดทำตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายบุคคล
- Power point การจัดทำดัชนีชี้วัดและการกำหนดค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของงาน
- Power point การจัดทำตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายบุคคล (ก.พ.)
- Power point กระบวนการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 109/1 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-315010 โทรสาร 077-315421 พัฒนาเว็บไซต์โดยกลุ่มนโยบายและแผน

เว็บไซต์นี้จะแสดงผลได้สมบูรณ์ใน Internet Explorer 8 ขึ้นไป