ระบบการจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่    
               
 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการจัดทำตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของงาน

- คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ : ภาพรวมรบะบบริหารผลงานและระบบ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

- คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ :  แนวทางการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

- มาตรฐานและแนวทางการกำหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะ  และสมรรถนะ  ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ

- ตัวอย่างการจัดทำตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของงาน

- Power pointการจัดทำตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายบุคคล
- Power point การจัดทำดัชนีชี้วัดและการกำหนดค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของงาน
- Power point การจัดทำตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายบุคคล (ก.พ.)
- Power point กระบวนการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

109/1 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-315-060 โทรสาร 077-315421

พัฒนาเว็บไซต์โดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร