หน้าแรก     ระบบจัดการ
               
 
ผู้อำนวยการ สพป.สฏ.เขต 2
ประวัติและผลงาน
 

  กลุ่มอำนวยการ
  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ
  กลุ่มนโยบายและแผน
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ
 
  ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
  ระบบป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก
  ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
  คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  รายงานสรุปผล
การวิเคราะห์ข้อร้องเรียน
  แนวปฏิบัติในการ
จัดการข้อร้องเรียน
  มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา
นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง
 รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์
 แบบ ปร.6 งบลงทุน 17 ต.ค. 60
 
  ชุดฝึกการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เน้นการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย
  บ้านนักวิทย์
  ประเมินพัฒนาการ
  พัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง
  พัฒนาโรงเรียนคู่ขนาน
  พัฒนาหลักสูตร
  เสริมสร้างความเข้มแข็ง
 
  โปรแกรม GIS
  โปรแกรม DMC
  โปรแกรม EMIS
  โปรแกรม B-obec
  โปรแกรม Schoolmis
  ระบบ Smart obec
  ระบบ e-MES
  ระบบ SGS
  mail@obecmail.obec.go.th
รายงานการประชุม
   
ออนไลน์ทั้งหมด 13 ท่าน
หมายเลข IP 10.20.30.1
คุณเข้าชมลำดับที่ 2634872
โรงเรียนในสังกัด สพป.สฏ.2
 


 
   
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญญาภัสร์ ชุมพงศ์( เข้าชม 243 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 20/4/2561 11:05:22 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว( เข้าชม 236 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 19/4/2561 14:38:45 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
   การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560( เข้าชม 234 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 9/4/2561 20:54:31 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เสริมสร้างศักยภาพด้าน SAR รุ่นที่ 2( เข้าชม 282 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 4/4/2561 13:22:36 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เสริมสร้างศักยภาพด้าน SAR แนวใหม่( เข้าชม 237 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 3/4/2561 10:26:32 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561( เข้าชม 209 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 31/3/2561 19:53:27 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2เป็นประธานและร่วมกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด( เข้าชม 162 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 30/3/2561 14:54:28 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย( เข้าชม 146 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 30/3/2561 14:03:19 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดงานWattaranaram Open House ประจำปีการศึกษา 2560 ( เข้าชม 243 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 29/3/2561 11:36:50 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบประกาศนียบัตรนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง( เข้าชม 229 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 28/3/2561 21:12:49 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนวัดวิชิตธาราราม( เข้าชม 254 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 27/3/2561 17:22:03 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฯในสังกัด( เข้าชม 280 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 26/3/2561 17:47:38 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบประกาศนียบัตรนักเรียนจบการศึกษาระดับมัธยมฯในเครือข่ายอำเภอพนม ( เข้าชม 194 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 20/3/2561 14:35:43 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นเจ้าภาพร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระเทพพิพัฒนาภรณ์ ฯ( เข้าชม 178 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 20/3/2561 14:14:45 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุทกภัยภาคใต้( เข้าชม 288 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 12/3/2561 18:05:34 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เยี่ยมสนามสอบ NT ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนในสังกัด( เข้าชม 424 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 8/3/2561 9:48:17 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560( เข้าชม 393 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 6/3/2561 18:03:22 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการสอบวัดความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ( เข้าชม 208 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 2/3/2561 15:50:15 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนตาม"โครงการฟื้นฟู ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้" สถานีกาชาดสิรินธร ( เข้าชม 171 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 28/2/2561 10:40:54 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ดำเนินการสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ( เข้าชม 223 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 26/2/2561 17:55:55 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านสหกรณ์( เข้าชม 171 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 23/2/2561 14:42:09 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ชั้นป.1(ภาคเช้า)( เข้าชม 196 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 22/2/2561 11:02:44 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ศึกษาดูงานการจัดการศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1( เข้าชม 236 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 15/2/2561 13:36:42 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

เว็บไซต์น่าสนใจ
 
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพฐ.
  กคศ.
  กบข.
  สกศค.
  สพร.
  สมส.
  สสวท.
  ครุสภา
  กพร.
  กพ.
  กรมบัญชีกลาง
  ฐานข้อมูลของรัฐ (G-Info)
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สฎ.
  DOC สพฐ.
  E-MES
  GO TO KNOW
  สื่อ BRAINPOP.COM
  เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง2551
  ศุนย์เทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC)
  สหวิชา.com
หลักสูตรแกนกลาง 2551
  - ฉบับภาษาไทย
  - ฉบับภาษาอังกฤษ
ร่างแผนปฏิบัติการสพฐ.งบฯ
พ.ศ.2554
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
หลักสูตรใหม่การงานอาชีพฯ
หลักสูตรใหม่สุขศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่ศิลปะ
หลักสูตรใหม่สังคมศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์
หลักสูตรใหม่คณิตศาสตร์
หลักสูตรใหม่-ภาษาไทย
การประกวดราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ TOR
 
 

   

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 109/1 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-315010 โทรสาร 077-315421 พัฒนาเว็บไซต์โดยกลุ่มนโยบายและแผน

เว็บไซต์นี้จะแสดงผลได้สมบูรณ์ใน Internet Explorer 8 ขึ้นไป