ระบบการจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่    
               
 
 
    กลุ่มอำนวยการ
    กลุ่มนโยบายและแผน
    ส่งเสริมการศึกษาทางไกล
           เทคโนโลยีสารสนเทศ
           และการสื่อสาร
    กลุ่มบริหารงานการเงิน
           และสินทรัพย์
    กลุ่มบริหารงานบุคคล
    กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
           ทางการศึกษา
    กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
            และ ประเมินผล
    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
    กลุ่มกฏหมายและคดี
    หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 ::.  กลุ่ม อำนวยการ
 
   ประกาศแบ่งส่วนราชการภายใน
        สำนักงานเขตพื้นที่
   ขั้นตอนและระยะเวลา
        การปฏิบัติราชการ
 
 ::.  กลุ่ม บริหารงานการเงิน
 
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
        พ.ศ. 2562
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
        พ.ศ. 2561
   รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง
        พ.ศ. 2561
   รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง
        พ.ศ. 2560
   รายงานฐานะการเงิน
        สพป.สฎ เขต 2
   รายงานการประเมินความเสี่ยง
   การเบิกเงินสวัสดิการ
        ค่ารักษาพยาบาล
        และค่าการศึกษา
        บุตรตามโครงการ
        (ONE STOP SERVICE)
 
 ::.  กลุ่ม บริหารงานบุคคล
 
   จำนวนข้าราชการครู
         และบคุลากร
         ทางการศึกษา
   ระบบป้องกันการละเว้น
        การปฏิบัติหน้าที่
        ในภารกิจหลัก
   วีดีทัศน์การประชุมชี้แจง
        (ว 21/2560)
   คู่มือประเมินวิทยฐานะ
        สายงานการสอน
 
 ::.  กลุ่ม กฎหมายและคดี
 
   ประมวลจริยธรรม
        การปฎิบัติงาน
        เพื่อป้องกันประโยชน์
        ทับซ้อนของ      
        ข้าราชการครู
        บุคลากรทางการศึกษา
   คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติ
        งานเพื่อป้องกัน
         ผลประโยชน์ทับซ้อน
   รายงานสรุปผลการ
         วิเคราะห์
         ข้อร้องเรียน
   แนวปฏิบัติในการจัดการ
         ข้อร้องเรียน
   มาตรการป้องกันภัยของ
        ข้าราชการครู
        บุคลากรทางการศึกษา
        นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
 
 ::.  กลุ่ม นโยบายและแผน
 
   แบบติดตามความก้าวหน้า
        การดำเนินโครงการ
        ตามแผนปฏิบัติการ
        ประจำปีงบประมาณ
        พ.ศ.2562
   การติดตามและรายงานผล
        การดำเนินงานตามนโยบาย
         และกลยุทธ์
   รายละเอียดคุณลักษณะ
        ครุภัณฑ์
   แบบ ปร.6 งบลงทุน
      ( 17 ตุลาคม 2560 )
 
 ::.  กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษา
 
   คู่มือการปฏิบัติงาน
        การขออนุญาตนำนักเรียน
        ไปเข้าค่ายพักแรมและ
        เดินทางไกล
        ของลูกเสือ เนตรนารี
 
 ::.  กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกล
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   มาตรการในการเผยแพร่
       ข้อมูลต่อสาธารณะ
 
 
  ชุดฝึกการจัดประสบการณ์
          เรียนรู้ที่เน้นการคิด
          สำหรับเด็กปฐมวัย
  บ้านนักวิทย์
  ประเมินพัฒนาการ
  พัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง
  พัฒนาโรงเรียนคู่ขนาน
  พัฒนาหลักสูตร
  เสริมสร้างความเข้มแข็ง
 
  โปรแกรม GIS
  โปรแกรม DMC
  โปรแกรม EMIS
  โปรแกรม B-obec
  โปรแกรม Schoolmis
  ระบบ Smart obec
  ระบบ e-MES
  ระบบ SGS
  mail@obecmail.obec.go.th

 
 
   
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนรู้บูรณาการศาสตร์พระราชาเพื่อขับเคลื่อนสู่สถานศึกษา( เข้าชม 243 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 19/8/2562 11:11:55 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปลุกพลัง ( เข้าชม 313 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 16/8/2562 12:31:28 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมปฏิบัติการโปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชน รุ่นที่ 2( เข้าชม 337 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 15/8/2562 16:25:41 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมปฏิบัติการโปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชน รุ่นที่ 1( เข้าชม 55 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 15/8/2562 15:32:17 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมปฏิบัติการการใช้โปรแกรมสำหรับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ครูผู้สอนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา( เข้าชม 235 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 14/8/2562 14:35:38 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมทีมที่ปรึกษาและผู้บริหารใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง ครบรอบ 1 ปี จำนวน 35 ราย( เข้าชม 473 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 13/8/2562 10:57:24 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ( เข้าชม 378 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 12/8/2562 21:51:47 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ รุ่นที่ 2( เข้าชม 387 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 9/8/2562 5:32:17 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2รับการตรวจราชการจากผู้อำนวยการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่5( เข้าชม 219 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 9/8/2562 5:22:07 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมการประชุม video conference เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯและคุณครูทั่วประเทศ ( เข้าชม 425 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 7/8/2562 11:03:30 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ รุ่นที่ 1( เข้าชม 297 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 6/8/2562 14:24:30 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 และคณะร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา( เข้าชม 373 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 6/8/2562 10:23:30 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ราชบุรี เขต 1 ( เข้าชม 331 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 1/8/2562 12:53:52 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในโอกาสวันแม่ประจำปี 2562( เข้าชม 338 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 1/8/2562 10:58:27 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการอ่าน การเขียนและการคิดเลขเป็น ( เข้าชม 335 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 31/7/2562 12:17:35 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบบ้านให้กับนักเรียนวัดน้ำหัก(หลังที่ 4)ตามโครงการสร้างบ้านให้กับนักเรียนในสังกัดจำนวน 4 หลัง( เข้าชม 282 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 30/7/2562 16:33:23 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 ในงานครบรอบ 104 ปี การพระราชทานนามจังหวัดสุราษฎร์ธานี( เข้าชม 265 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 30/7/2562 7:25:56 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในหลวงรัชกาลที่10 ( เข้าชม 321 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 28/7/2562 22:28:50 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 อบรมเฉพาะทางครูผู้สอนปฐมวัยโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ( เข้าชม 286 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 24/7/2562 14:52:12 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10( เข้าชม 376 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 23/7/2562 16:53:26 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดการประชุมสามัญข้าราชการครูฯเครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานบ้านตาขุน( เข้าชม 363 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 22/7/2562 12:20:51 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดการประชุมสามัญข้าราชการครูฯเครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพุนพิน 4( เข้าชม 232 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 22/7/2562 11:52:15 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดอาคารเรียนใหม่โรงเรียนบ้านคลอกรอก( เข้าชม 241 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 19/7/2562 11:07:25 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

Untitled Document

 
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพฐ.
  กคศ.
  กบข.
  สกศค.
  สพร.
  สมส.
  สสวท.
  ครุสภา
  กพร.
  กพ.
  กรมบัญชีกลาง
  ฐานข้อมูลของรัฐ (G-Info)
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สฎ.
  DOC สพฐ.
  GO TO KNOW
  สื่อ BRAINPOP.COM
  เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง2551
  ศุนย์เทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC)
  สหวิชา.com
หลักสูตรแกนกลาง 2551
  - ฉบับภาษาไทย
  - ฉบับภาษาอังกฤษ
ร่างแผนปฏิบัติการสพฐ.งบฯ
พ.ศ.2554
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
หลักสูตรใหม่การงานอาชีพฯ
หลักสูตรใหม่สุขศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่ศิลปะ
หลักสูตรใหม่สังคมศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์
หลักสูตรใหม่คณิตศาสตร์
หลักสูตรใหม่-ภาษาไทย
การประกวดราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ TOR
 
 


 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

109/1 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-315-060 โทรสาร 077-315421

พัฒนาเว็บไซต์โดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร