ระบบการจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่    
               
 
 
  กลุ่มอำนวยการ
  กลุ่มนโยบายและแผน
  ส่งเสริมการศึกษาทางไกล
        เทคโนโลยีสารสนเทศ
        และการสื่อสาร
  กลุ่มบริหารงานการเงิน
        และสินทรัพย์
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
  กลุ่มพัฒนาครูและ
        บุคลากรทางการศึกษา
  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  กลุ่มกฏหมายและคดี
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 ::.  กลุ่ม บริหารงานการเงิน
 
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง 60
   รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง 61
   การเบิกเงินสวัสดิการ
        ค่ารักษาพยาบาล
        และค่าการศึกษา
        บุตรตามโครงการ
        (ONE STOP SERVICE)
   รายงานฐานะการเงิน
        สพป.สฎ เขต 2
 
 ::.  กลุ่ม บริหารงานบุคคล
 
   ขั้นตอนและระยะเวลา
        การปฏิบัติราชการ
   จำนวนข้าราชการครู
         และบคุลากร
         ทางการศึกษา
   ระบบป้องกันการละเว้น
        การปฏิบัติหน้าที่
        ในภารกิจหลัก
   ประมวลจริยธรรม
        การปฎิบัติงาน
        เพื่อป้องกันประโยชน์
        ทับซ้อนของ      
        ข้าราชการครู
        บุคลากรทางการศึกษา
   คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติ
        งานเพื่อป้องกัน
         ผลประโยชน์ทับซ้อน
   รายงานสรุปผลการ
         วิเคราะห์
         ข้อร้องเรียน
   แนวปฏิบัติในการจัดการ
         ข้อร้องเรียน
   มาตรการป้องกันภัยของ
        ข้าราชการครู
        บุคลากรทางการศึกษา
        นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
   วีดีทัศน์การประชุมชี้แจง
        (ว 21/2560)
   คู่มือประเมินวิทยฐานะ
        สายงานการสอน
 
 ::.  กลุ่ม นโยบายและแผน
 
   แบบติดตามความก้าวหน้า
        การดำเนินโครงการ
        ตามแผนปฏิบัติการ
        ประจำปีงบประมาณ
        พ.ศ.2561
   การติดตามและรายงานผล
        การดำเนินงานตามนโยบาย
         และกลยุทธ์
   รายละเอียดคุณลักษณะ
        ครุภัณฑ์
   แบบ ปร.6 งบลงทุน
      ( 17 ตุลาคม 2560 )
 
 ::.  กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษา
 
   คู่มือการปฏิบัติงาน
        การขออนุญาตนำนักเรียน
        ไปเข้าค่ายพักแรมและ
        เดินทางไกล
        ของลูกเสือ เนตรนารี
 
 
  ชุดฝึกการจัดประสบการณ์
          เรียนรู้ที่เน้นการคิด
          สำหรับเด็กปฐมวัย
  บ้านนักวิทย์
  ประเมินพัฒนาการ
  พัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง
  พัฒนาโรงเรียนคู่ขนาน
  พัฒนาหลักสูตร
  เสริมสร้างความเข้มแข็ง
 
  โปรแกรม GIS
  โปรแกรม DMC
  โปรแกรม EMIS
  โปรแกรม B-obec
  โปรแกรม Schoolmis
  ระบบ Smart obec
  ระบบ e-MES
  ระบบ SGS
  mail@obecmail.obec.go.th

 
 
   
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดการประชุมสัมมนาข้าราชการครูฯเครือข่ายคีรีรัฐนิคม 3( เข้าชม 176 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 24/6/2562 18:02:27 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านเขานาใน( เข้าชม 214 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 24/6/2562 9:42:43 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดการประชุมบุคลากรเครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพุนพิน3( เข้าชม 209 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 14/6/2562 13:22:20 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ให้กำลังใจการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านนาใหญ่( เข้าชม 199 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 14/6/2562 12:32:42 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ให้กำลังใจการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านต้นยวน( เข้าชม 133 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 11/6/2562 18:44:26 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมประชุมทางไกล DLTV สะเต็มศึกษาครูผู้สอนระดับปฐมวัย( เข้าชม 193 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 8/6/2562 12:21:40 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับมอบทุนการศึกษาฯสมาคมชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี( เข้าชม 200 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 8/6/2562 11:16:19 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ( เข้าชม 133 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 6/6/2562 15:33:46 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎรธานี เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 23/2562( เข้าชม 196 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 5/6/2562 10:44:11 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี( เข้าชม 209 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 4/6/2562 16:15:00 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 อบรมปฏิบัติการเฉพาะทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ( เข้าชม 214 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 2/6/2562 13:37:51 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานปิดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลท่าโรงช้าง( เข้าชม 203 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 31/5/2562 18:32:36 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี( เข้าชม 282 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 30/5/2562 14:12:19 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมการประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ พุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่22/2562( เข้าชม 221 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 29/5/2562 10:53:10 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฯในสังกัด( เข้าชม 307 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 22/5/2562 17:52:01 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 รับชมการอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV TELETRAINNING)( เข้าชม 323 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 15/5/2562 16:07:51 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมการประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ พุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่20/2562( เข้าชม 288 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 15/5/2562 12:19:41 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาทางไกล DLTV รุ่นที่ 2 ( เข้าชม 232 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 14/5/2562 13:22:49 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาทางไกล DLTV รุ่นที่ 1( เข้าชม 224 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 13/5/2562 19:17:23 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลครูผู้สอนIEP( เข้าชม 332 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 9/5/2562 11:34:50 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ และร่วมประชุม Conference ข้อราชการ จาก สพฐ. ( เข้าชม 292 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 8/5/2562 15:59:27 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเตรียมการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน DLTV ของโรงเรียนในสังกัด( เข้าชม 257 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 8/5/2562 15:06:35 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ( เข้าชม 210 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 7/5/2562 13:01:15 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

Untitled Document

 
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพฐ.
  กคศ.
  กบข.
  สกศค.
  สพร.
  สมส.
  สสวท.
  ครุสภา
  กพร.
  กพ.
  กรมบัญชีกลาง
  ฐานข้อมูลของรัฐ (G-Info)
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สฎ.
  DOC สพฐ.
  GO TO KNOW
  สื่อ BRAINPOP.COM
  เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง2551
  ศุนย์เทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC)
  สหวิชา.com
หลักสูตรแกนกลาง 2551
  - ฉบับภาษาไทย
  - ฉบับภาษาอังกฤษ
ร่างแผนปฏิบัติการสพฐ.งบฯ
พ.ศ.2554
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
หลักสูตรใหม่การงานอาชีพฯ
หลักสูตรใหม่สุขศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่ศิลปะ
หลักสูตรใหม่สังคมศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์
หลักสูตรใหม่คณิตศาสตร์
หลักสูตรใหม่-ภาษาไทย
การประกวดราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ TOR
 
 


 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

109/1 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-315-060 โทรสาร 077-315421

พัฒนาเว็บไซต์โดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร