ระบบการจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่    
               
 
 
    กลุ่มอำนวยการ
    กลุ่มนโยบายและแผน
    ส่งเสริมการศึกษาทางไกล
           เทคโนโลยีสารสนเทศ
           และการสื่อสาร
    กลุ่มบริหารงานการเงิน
           และสินทรัพย์
    กลุ่มบริหารงานบุคคล
    กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
           ทางการศึกษา
    กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
            และ ประเมินผล
    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
    กลุ่มกฏหมายและคดี
    หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 ::.  กลุ่ม อำนวยการ
 
   ประกาศแบ่งส่วนราชการภายใน
        สำนักงานเขตพื้นที่
   ขั้นตอนและระยะเวลา
        การปฏิบัติราชการ
 
 ::.  กลุ่ม บริหารงานการเงิน
 
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
        พ.ศ. 2562
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
        พ.ศ. 2561
   รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง
        พ.ศ. 2561
   รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง
        พ.ศ. 2560
   รายงานฐานะการเงิน
        สพป.สฎ เขต 2
   รายงานการประเมินความเสี่ยง
   การเบิกเงินสวัสดิการ
        ค่ารักษาพยาบาล
        และค่าการศึกษา
        บุตรตามโครงการ
        (ONE STOP SERVICE)
 
 ::.  กลุ่ม บริหารงานบุคคล
 
   จำนวนข้าราชการครู
         และบคุลากร
         ทางการศึกษา
   ระบบป้องกันการละเว้น
        การปฏิบัติหน้าที่
        ในภารกิจหลัก
   วีดีทัศน์การประชุมชี้แจง
        (ว 21/2560)
   คู่มือประเมินวิทยฐานะ
        สายงานการสอน
 
 ::.  กลุ่ม กฎหมายและคดี
 
   ประมวลจริยธรรม
        การปฎิบัติงาน
        เพื่อป้องกันประโยชน์
        ทับซ้อนของ      
        ข้าราชการครู
        บุคลากรทางการศึกษา
   คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติ
        งานเพื่อป้องกัน
         ผลประโยชน์ทับซ้อน
   รายงานสรุปผลการ
         วิเคราะห์
         ข้อร้องเรียน
   แนวปฏิบัติในการจัดการ
         ข้อร้องเรียน
   มาตรการป้องกันภัยของ
        ข้าราชการครู
        บุคลากรทางการศึกษา
        นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
 
 ::.  กลุ่ม นโยบายและแผน
 
   แบบติดตามความก้าวหน้า
        การดำเนินโครงการ
        ตามแผนปฏิบัติการ
        ประจำปีงบประมาณ
        พ.ศ.2562
   การติดตามและรายงานผล
        การดำเนินงานตามนโยบาย
         และกลยุทธ์
   รายละเอียดคุณลักษณะ
        ครุภัณฑ์
   แบบ ปร.6 งบลงทุน
      ( 17 ตุลาคม 2560 )
 
 ::.  กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษา
 
   คู่มือการปฏิบัติงาน
        การขออนุญาตนำนักเรียน
        ไปเข้าค่ายพักแรมและ
        เดินทางไกล
        ของลูกเสือ เนตรนารี
 
 ::.  กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกล
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   มาตรการในการเผยแพร่
       ข้อมูลต่อสาธารณะ
 
 
  ชุดฝึกการจัดประสบการณ์
          เรียนรู้ที่เน้นการคิด
          สำหรับเด็กปฐมวัย
  บ้านนักวิทย์
  ประเมินพัฒนาการ
  พัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง
  พัฒนาโรงเรียนคู่ขนาน
  พัฒนาหลักสูตร
  เสริมสร้างความเข้มแข็ง
 
  โปรแกรม GIS
  โปรแกรม DMC
  โปรแกรม EMIS
  โปรแกรม B-obec
  โปรแกรม Schoolmis
  ระบบ Smart obec
  ระบบ e-MES
  ระบบ SGS
  mail@obecmail.obec.go.th

 
 
   
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 ( เข้าชม 148 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 6/12/2562 15:16:37 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบเงินบ้านนักเรียนไฟไหม้และตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน( เข้าชม 140 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 6/12/2562 14:49:15 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."ครั้งที่ 47/2562 ( เข้าชม 148 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 4/12/2562 11:08:17 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพบุตรสาวของนางมณีรัตน์ อินทร์คง( เข้าชม 336 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 28/11/2562 16:17:07 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี พ.ศ.2563( เข้าชม 264 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 28/11/2562 14:07:35 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ศูนย์ประสานงานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษารางวัลพระราชทานฯปี 62( เข้าชม 312 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 26/11/2562 14:48:04 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานในคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2562( เข้าชม 313 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 22/11/2562 15:47:31 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เยี่ยมและให้กำลังใจในการทำงานคณะครูโรงเรียนวัดตรีธาราราม( เข้าชม 186 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 22/11/2562 14:45:03 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา( เข้าชม 381 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 14/11/2562 12:38:57 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เรียกลูกจ้างในสังกัดเพื่อทำสัญญาจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563( เข้าชม 440 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 1/11/2562 15:57:12 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  โรงเรียนบ้านพังกาญจน์เข้ารับถ้วยรางวัลตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาเทควันโด ณ ประเทศอินเดีย( เข้าชม 426 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 31/10/2562 11:14:32 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 รับรายงานตัวครูผู้ช่วยในสังกัด จำนวน 33 อัตรา( เข้าชม 398 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 29/10/2562 15:19:27 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 Focus Group การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนด้วย 4EX2( เข้าชม 352 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 28/10/2562 16:15:45 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต( เข้าชม 299 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 28/10/2562 14:40:17 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว( เข้าชม 266 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 24/10/2562 11:31:44 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว( เข้าชม 233 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 24/10/2562 11:02:32 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมบุคลากรหมดตัวเพื่อแจ้งข้อราชการและแนะนำบุคลากรใหม่( เข้าชม 281 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 22/10/2562 14:36:16 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่9( เข้าชม 372 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 13/10/2562 10:54:50 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพมารดาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่แขก( เข้าชม 372 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 10/10/2562 16:50:26 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯตามมาตรฐานสำนักงานเขตฯ( เข้าชม 282 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 10/10/2562 16:32:08 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ( เข้าชม 311 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 3/10/2562 14:41:48 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา( เข้าชม 387 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 2/10/2562 16:01:33 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมรายการเลขา สพฐ.พบผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ( เข้าชม 355 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 30/9/2562 11:07:26 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

Untitled Document

 
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพฐ.
  กคศ.
  กบข.
  สกศค.
  สพร.
  สมส.
  สสวท.
  ครุสภา
  กพร.
  กพ.
  กรมบัญชีกลาง
  ฐานข้อมูลของรัฐ (G-Info)
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สฎ.
  DOC สพฐ.
  GO TO KNOW
  สื่อ BRAINPOP.COM
  เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง2551
  ศุนย์เทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC)
  สหวิชา.com
หลักสูตรแกนกลาง 2551
  - ฉบับภาษาไทย
  - ฉบับภาษาอังกฤษ
ร่างแผนปฏิบัติการสพฐ.งบฯ
พ.ศ.2554
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
หลักสูตรใหม่การงานอาชีพฯ
หลักสูตรใหม่สุขศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่ศิลปะ
หลักสูตรใหม่สังคมศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์
หลักสูตรใหม่คณิตศาสตร์
หลักสูตรใหม่-ภาษาไทย
การประกวดราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ TOR
 
 


 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

109/1 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-315-060 โทรสาร 077-315421

พัฒนาเว็บไซต์โดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร