หน้าแรก     ระบบจัดการ
               
 
 

  กลุ่มอำนวยการ
  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ
  กลุ่มนโยบายและแผน
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 ::.  กลุ่ม บริหารงานการเงิน
 
  -  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  -  รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง 60
  -  รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง 61
 
 ::.  กลุ่ม บริหารงานบุคคล
 
  -  ขั้นตอนและระยะเวลา
      การปฏิบัติราชการ
  -  จำนวนข้าราชการครู
      และบคุลากร
      ทางการศึกษา
  -  ระบบป้องกันการละเว้น
      การปฏิบัติหน้าที่
     ในภารกิจหลัก
  -  ประมวลจริยธรรม
     การปฎิบัติงาน
     เพื่อป้องกันประโยชน์
     ทับซ้อนของ      
     ข้าราชการครู
    บุคลากรทางการศึกษา
  -  คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติ
     งานเพื่อป้องกัน
      ผลประโยชน์ทับซ้อน
  -  รายงานสรุปผลการ
     วิเคราะห์
     ข้อร้องเรียน
  -  แนวปฏิบัติในการจัดการ
     ข้อร้องเรียน
  -  มาตรการป้องกันภัยของ
     ข้าราชการครู
     บุคลากรทางการศึกษา
     นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
 
 ::.  กลุ่ม นโยบายและแผน
 
  -  รายละเอียดคุณลักษณะ
     ครุภัณฑ์
  -  แบบ ปร.6 งบลงทุน
     ( 17 ตุลาคม 2560 )
 
 
  ชุดฝึกการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เน้นการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย
  บ้านนักวิทย์
  ประเมินพัฒนาการ
  พัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง
  พัฒนาโรงเรียนคู่ขนาน
  พัฒนาหลักสูตร
  เสริมสร้างความเข้มแข็ง
 
  โปรแกรม GIS
  โปรแกรม DMC
  โปรแกรม EMIS
  โปรแกรม B-obec
  โปรแกรม Schoolmis
  ระบบ Smart obec
  ระบบ e-MES
  ระบบ SGS
  mail@obecmail.obec.go.th
รายงานการประชุม
   
ออนไลน์ทั้งหมด 52 ท่าน
หมายเลข IP 10.20.30.1
คุณเข้าชมลำดับที่ 2688834
โรงเรียนในสังกัด สพป.สฏ.2
 


 
   
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน( เข้าชม 145 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 12/6/2561 18:09:59 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ที่ปรึกษา รมว.ศธ (พลโท โกศล ประทุมชาติ) ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านท่าใหม่( เข้าชม 242 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 8/6/2561 16:39:44 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2561 ( เข้าชม 105 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 7/6/2561 14:49:10 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมปิดกิจกรรม "ค่ายพัฒนานักเรียนแกนนำขับเคลื่อนเศรษฐกิจปรัชญาพอเพียงและหลักนิติธรรม"( เข้าชม 120 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 6/6/2561 20:14:32 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สฎ2 รับชมพุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่21/61 กระทรวงศึกษาธิการจับมือตำรวจแห่งชาติป้องกันการเล่นการพนันในสถานศึกษาทั่วประเทศ( เข้าชม 119 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 6/6/2561 19:41:40 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 อบรมครูและผู้บริหารสถานศึกษาด้วยระบบทางไกลเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย( เข้าชม 162 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 2/6/2561 10:33:11 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมวันวิสาขบูชาฯ/โครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด( เข้าชม 150 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 1/6/2561 15:31:44 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมชี้แจงการรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของเขตพื้นที่ฯ( เข้าชม 106 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 30/5/2561 14:19:20 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 20/2561.( เข้าชม 79 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 30/5/2561 11:38:24 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมงานสัมมนาวิชาการนานาชาติพุทธทาสศึกษาและวันล้ออายุพุทธทาสภิกขุ 112 ปี( เข้าชม 224 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 28/5/2561 13:06:19 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ให้การต้อนรับบุคลากรจาก สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ( เข้าชม 262 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 23/5/2561 17:23:15 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการสอนสำหรับเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้( เข้าชม 169 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 22/5/2561 19:03:32 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เยี่ยมศูนย์ฝึกอบรมสะเต็มศึกษา รุ่นที่ 2( เข้าชม 232 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 21/5/2561 15:05:12 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต( เข้าชม 161 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 21/5/2561 13:37:11 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี( เข้าชม 312 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 18/5/2561 16:38:12 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 พบเพื่อนครูอำเภอบ้านตาขุนและอำเภอพนม( เข้าชม 336 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 15/5/2561 10:16:26 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 พบเพื่อนครูอำเภอคีรีรัฐนิคม( เข้าชม 328 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 14/5/2561 10:36:23 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 พบเพื่อนครูอำเภอพุนพิน( เข้าชม 304 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 12/5/2561 15:34:05 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 พบเพื่อนครูอำเภอท่าฉางและอำเภอวิภาวดี( เข้าชม 267 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 12/5/2561 14:29:13 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 พบเพื่อนครูอำเภอไชยา( เข้าชม 232 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 12/5/2561 13:48:11 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 พบเพื่อนครูอำเภอท่าชนะ( เข้าชม 199 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 11/5/2561 11:10:43 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมการถ่ายทอดการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่( เข้าชม 135 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 9/5/2561 15:49:32 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 รับรายงานตัวศึกษานิเทศก์ จำนวน 6 ราย( เข้าชม 213 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 9/5/2561 12:30:12 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
 
 


Untitled Document
 

Untitled Document

เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลรายละเอียด
การดำเนินงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  
 สพป.สฎ.2 ประกาศเจตจำนงสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 
 

 


เว็บไซต์น่าสนใจ
 
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพฐ.
  กคศ.
  กบข.
  สกศค.
  สพร.
  สมส.
  สสวท.
  ครุสภา
  กพร.
  กพ.
  กรมบัญชีกลาง
  ฐานข้อมูลของรัฐ (G-Info)
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สฎ.
  DOC สพฐ.
  E-MES
  GO TO KNOW
  สื่อ BRAINPOP.COM
  เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง2551
  ศุนย์เทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC)
  สหวิชา.com
หลักสูตรแกนกลาง 2551
  - ฉบับภาษาไทย
  - ฉบับภาษาอังกฤษ
ร่างแผนปฏิบัติการสพฐ.งบฯ
พ.ศ.2554
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
หลักสูตรใหม่การงานอาชีพฯ
หลักสูตรใหม่สุขศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่ศิลปะ
หลักสูตรใหม่สังคมศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์
หลักสูตรใหม่คณิตศาสตร์
หลักสูตรใหม่-ภาษาไทย
การประกวดราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ TOR
 
 

   

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
109/1 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-315010 โทรสาร 077-315421
พัฒนาเว็บไซต์โดย กลุ่ม นโยบายและแผน