หน้าแรก     ระบบจัดการ
               
 
 

  กลุ่มอำนวยการ
  กลุ่มนโยบายและแผน
  ส่งเสริมการศึกษาทางไกล
        เทคโนโลยีสารสนเทศ
        และการสื่อสาร
  กลุ่มบริหารงานการเงิน
        และสินทรัพย์
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
  กลุ่มพัฒนาครูและ
        บุคลากรทางการศึกษา
  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  กลุ่มกฏหมายและคดี
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 ::.  กลุ่ม บริหารงานการเงิน
 
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง 60
   รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง 61
   การเบิกเงินสวัสดิการ
        ค่ารักษาพยาบาล
        และค่าการศึกษา
        บุตรตามโครงการ
        (ONE STOP SERVICE)
   รายงานฐานะการเงิน
        สพป.สฎ เขต 2
 
 ::.  กลุ่ม บริหารงานบุคคล
 
   ขั้นตอนและระยะเวลา
        การปฏิบัติราชการ
   จำนวนข้าราชการครู
         และบคุลากร
         ทางการศึกษา
   ระบบป้องกันการละเว้น
        การปฏิบัติหน้าที่
        ในภารกิจหลัก
   ประมวลจริยธรรม
        การปฎิบัติงาน
        เพื่อป้องกันประโยชน์
        ทับซ้อนของ      
        ข้าราชการครู
        บุคลากรทางการศึกษา
   คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติ
        งานเพื่อป้องกัน
         ผลประโยชน์ทับซ้อน
   รายงานสรุปผลการ
         วิเคราะห์
         ข้อร้องเรียน
   แนวปฏิบัติในการจัดการ
         ข้อร้องเรียน
   มาตรการป้องกันภัยของ
        ข้าราชการครู
        บุคลากรทางการศึกษา
        นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
   วีดีทัศน์การประชุมชี้แจง
        (ว 21/2560)
   คู่มือประเมินวิทยฐานะ
        สายงานการสอน
 
 ::.  กลุ่ม นโยบายและแผน
 
   แบบติดตามความก้าวหน้า
        การดำเนินโครงการ
        ตามแผนปฏิบัติการ
        ประจำปีงบประมาณ
        พ.ศ.2561
   การติดตามและรายงานผล
        การดำเนินงานตามนโยบาย
         และกลยุทธ์
   รายละเอียดคุณลักษณะ
        ครุภัณฑ์
   แบบ ปร.6 งบลงทุน
      ( 17 ตุลาคม 2560 )
 
 ::.  กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษา
 
   คู่มือการปฏิบัติงาน
        การขออนุญาตนำนักเรียน
        ไปเข้าค่ายพักแรมและ
        เดินทางไกล
        ของลูกเสือ เนตรนารี
 
 
  ชุดฝึกการจัดประสบการณ์
          เรียนรู้ที่เน้นการคิด
          สำหรับเด็กปฐมวัย
  บ้านนักวิทย์
  ประเมินพัฒนาการ
  พัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง
  พัฒนาโรงเรียนคู่ขนาน
  พัฒนาหลักสูตร
  เสริมสร้างความเข้มแข็ง
 
  โปรแกรม GIS
  โปรแกรม DMC
  โปรแกรม EMIS
  โปรแกรม B-obec
  โปรแกรม Schoolmis
  ระบบ Smart obec
  ระบบ e-MES
  ระบบ SGS
  mail@obecmail.obec.go.th

รายงานการประชุม
 
โรงเรียนในสังกัด สพป.สฏ.2
 

 
   
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมกิจกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562( เข้าชม 130 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 17/1/2562 17:19:38 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ให้โอวาทครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ จำนวน 11 อัตรา( เข้าชม 181 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 14/1/2562 16:54:12 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผู้บริหาร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูนักเรียนในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ( เข้าชม 154 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 14/1/2562 10:56:50 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ( เข้าชม 162 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 14/1/2562 10:49:24 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า 2561 ต้อนรับปีใหม่ 2562( เข้าชม 154 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 28/12/2561 11:54:35 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 และคณะเยี่ยมชมห้องส่งรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."( เข้าชม 148 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 26/12/2561 13:37:47 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมคณะทำงานควบคุมภายในระดับเขตพื้นที่การศึกษา( เข้าชม 192 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 26/12/2561 13:30:59 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561( เข้าชม 160 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 26/12/2561 13:13:04 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพฐ.ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบการนับจำนวนนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด( เข้าชม 205 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 21/12/2561 16:20:04 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 รับการร้องเพลงอวยพร เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและปีใหม่ จากโรงเรียนอนุบาลร่วมฤดี ( เข้าชม 195 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 19/12/2561 13:23:55 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมประชุมทางไกล VDO Conference จาก สพฐ.สำรวจข้อมูลจากร.ร.ที่ประสงค์จะใช้ระบบDLTV( เข้าชม 173 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 18/12/2561 16:07:47 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดการประชุมข้าราชการครูฯเครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพุนพิน 1( เข้าชม 168 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 18/12/2561 14:43:57 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดการแข่งขันเดิน-วิ่ง การกุศลเคี่ยมเพาะมินิมาราธอน( เข้าชม 206 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 12/12/2561 17:38:31 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล( เข้าชม 177 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 12/12/2561 15:49:31 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการ กตปน.ครั้งที่ 4/2561( เข้าชม 166 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 11/12/2561 16:30:56 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมคณะกรรมเพื่อหาแนวทางการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562( เข้าชม 84 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 11/12/2561 16:02:35 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของ สพฐ.( เข้าชม 153 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 7/12/2561 15:41:26 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับมอบสุขา ตามโครงการสุขาน่าใช้จากใจเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงเรียนบ้านพัฒนา ( เข้าชม 137 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 7/12/2561 13:32:34 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สฎ2ร่วมกิจกรรมเพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561( เข้าชม 229 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 6/12/2561 1:21:58 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สตผ.สพฐ. ร่วมตรวจสอบจำนวนนักเรียนในสังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ( เข้าชม 68 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 4/12/2561 10:19:37 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สราษฎร์ธานี เขต 2 รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผอ.สพท.ครั้งที่ 2( เข้าชม 193 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 3/12/2561 17:31:31 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ให้สัมภาษณ์โครงการวิจัยรพ.ท่าโรงช้างการป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปาก( เข้าชม 181 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 28/11/2561 16:18:23 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ครูฯมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่ตาม ว.21( เข้าชม 323 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 24/11/2561 15:43:28 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Untitled Document

เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลรายละเอียด
การดำเนินงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  
 สพป.สฎ.2 ประกาศเจตจำนงสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 
 

Untitled Document

เว็บไซต์น่าสนใจ
 
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพฐ.
  กคศ.
  กบข.
  สกศค.
  สพร.
  สมส.
  สสวท.
  ครุสภา
  กพร.
  กพ.
  กรมบัญชีกลาง
  ฐานข้อมูลของรัฐ (G-Info)
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สฎ.
  DOC สพฐ.
  E-MES
  GO TO KNOW
  สื่อ BRAINPOP.COM
  เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง2551
  ศุนย์เทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC)
  สหวิชา.com
หลักสูตรแกนกลาง 2551
  - ฉบับภาษาไทย
  - ฉบับภาษาอังกฤษ
ร่างแผนปฏิบัติการสพฐ.งบฯ
พ.ศ.2554
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
หลักสูตรใหม่การงานอาชีพฯ
หลักสูตรใหม่สุขศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่ศิลปะ
หลักสูตรใหม่สังคมศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์
หลักสูตรใหม่คณิตศาสตร์
หลักสูตรใหม่-ภาษาไทย
การประกวดราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ TOR
 
 

   

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

109/1 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-315-060 โทรสาร 077-315421

พัฒนาเว็บไซต์โดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร