หน้าแรก     ระบบจัดการ
               
 


ผู้อำนวยการ สพป.สฏ.เขต 2
ประวัติและผลงาน
  กลุ่มอำนวยการ
  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ
  กลุ่มส่งเสริมฯเอกชน
  กลุ่มนโยบายและแผน
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ
  โปรแกรม DMC
  โปรแกรม EMIS
  โปรแกรม B-obec
  โปรแกรม Schoolmis
  ระบบ Smart obec
  ระบบ e-MES
  ระบบ SGS
  mail@obecmail.obec.go.th
รายงานการประชุม
   
ออนไลน์ทั้งหมด 9 ท่าน
หมายเลข IP 10.20.30.1
คุณเข้าชมลำดับที่ 2184957
โรงเรียนในสังกัด สพป.สฏ.2
 


 
   
  บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในโอกาสวันปิยมหาราช ประจำปี 2559( เข้าชม 42 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 23/10/2559 18:18:26 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุรราษฎร์ธานี เขต 2 แจกจ่ายริบบิ้นให้กับประชาชนในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่( เข้าชม 124 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 22/10/2559 15:56:03 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ( เข้าชม 195 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 17/10/2559 11:54:26 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรร่วมถวายน้ำสรงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ( เข้าชม 211 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 14/10/2559 17:51:20 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ดำเนินการต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัด( เข้าชม 236 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 9/10/2559 10:01:40 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  การจัดงานชักพระ-ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2559( เข้าชม 138 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 9/10/2559 9:24:58 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  การประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2( เข้าชม 444 ครั้ง )
( โดย น.ส.นพภศร ศรีรักษ์ นโยบายและแผน เวลา 4/9/2559 14:05:34 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา( เข้าชม 332 ครั้ง )
( โดย นางสาวปิยดา ปิยกาญจน์ อำนวยการ เวลา 21/8/2559 16:34:50 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมแข่งขันกีฬาเขตพื้นที่สัมพันธ์ ณ จังหวัดชุมพร( เข้าชม 482 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 25/7/2559 12:23:42 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด( เข้าชม 474 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 21/7/2559 21:18:25 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผู้บริหาร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติเปิดโครงการปวงประชาเป็นสุขด้วยพระบารมี( เข้าชม 415 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 11/7/2559 11:31:39 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองเด็กพิการทางการศึกษา( เข้าชม 459 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 8/7/2559 15:22:00 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2บันทึกเทปถวายพระพร ๑๒ สิงหามหาราชินี( เข้าชม 456 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 5/7/2559 17:32:44 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดทำแผนปฏิบัติการสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนประชารัฐ ( เข้าชม 460 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 5/7/2559 16:53:09 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมพิธีถวายพระพรวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์( เข้าชม 316 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 4/7/2559 14:02:33 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 อบรมเฉพาะทางการสืบเสาะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ครูปฐมวัย( เข้าชม 410 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 2/7/2559 14:31:24 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผู้บริหารฯสพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ( เข้าชม 414 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 1/7/2559 16:19:04 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมชี้แจงการจัดทำข้อมูลผู้รับบำเหน็จบำนาญ ประจำปี 2559( เข้าชม 368 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 30/6/2559 19:38:30 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมบุคลากรทั้งหมดเพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา( เข้าชม 385 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 29/6/2559 18:25:46 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อและนวตกรรมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ( เข้าชม 447 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 20/6/2559 16:54:00 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมเตรียมครูปฐมวัยสู่ห้องเรียน( เข้าชม 396 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 20/6/2559 16:33:01 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 2/2559( เข้าชม 442 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 16/6/2559 15:17:14 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สตผ.สพฐ.ติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"โรงเรียนในสังกัด( เข้าชม 417 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 16/6/2559 1:39:34 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
กิจกรรม สพป.สฏ.2
   
   
   
   
   
   

 

เว็บไซต์น่าสนใจ
 
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพฐ.
  กคศ.
  กบข.
  สกศค.
  สพร.
  สมส.
  สสวท.
  ครุสภา
  กพร.
  กพ.
  กรมบัญชีกลาง
  ฐานข้อมูลของรัฐ (G-Info)
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สฎ.
  DOC สพฐ.
  E-MES
  GO TO KNOW
  สื่อ BRAINPOP.COM
  เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง2551
  ศุนย์เทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC)
  สหวิชา.com
หลักสูตรแกนกลาง 2551
  - ฉบับภาษาไทย
  - ฉบับภาษาอังกฤษ
ร่างแผนปฏิบัติการสพฐ.งบฯ
พ.ศ.2554
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
หลักสูตรใหม่การงานอาชีพฯ
หลักสูตรใหม่สุขศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่ศิลปะ
หลักสูตรใหม่สังคมศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์
หลักสูตรใหม่คณิตศาสตร์
หลักสูตรใหม่-ภาษาไทย
การประกวดราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ TOR
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 109/1 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-315009-10 โทรสาร 077-315421 พัฒนาเว็บไซต์โดยกลุ่มนโยบายและแผน

เว็บไซต์นี้จะแสดงผลได้สมบูรณ์ใน Internet Explorer 8 ขึ้นไป