หน้าแรก     ระบบจัดการ
               

นายไพบูลย์ พงศ์ทัศนา
ผู้อำนวยการ สพป.สฏ.เขต 2
ประวัติและผลงาน

นายจักรรินทร์ อภิสมัย
รอง ผอ.สพป.

นายจุติพร ขาวมะลิ
รอง ผอ.สพป.

นายประสิทธิ์ ชุมศรี
รอง ผอ.สพป.

นายรังสี เพิงใหญ่
รอง ผอ.สพป.

นายพิทยา สุทธินุ่น
รอง ผอ.สพป.

นายวันสาร แสงมณี
รอง ผอ.สพป.

นางสารภี เจริญรบ
รอง ผอ.สพป.

น.ส.ญาณิศา บุญจิตร์
รอง ผอ.สพป.
 
     บริบททั่วไป
     โครงสร้างการบริหารงาน
     คณะผู้บริหารการศึกษา
     คณะกรรมการเขตพื้นที่
     อ.ก.ค.ศ.
     ก.ต.ป.น.
     หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
 
 
            กลุ่ม/หน่วย
     กลุ่มอำนวยการ
     กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
     กลุ่มบริหารงานบุคคล
     กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
     กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ
     กลุ่มส่งเสริมฯ เอกชน
     กลุ่มนโยบายและแผน
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ
         งานที่เกี่ยวข้อง
     mail@obecmail.obec.go.th
     E-Office สพฐ.
     e-MES สพฐ.
     โรงเรียนในฝัน
 
รายงานการประชุม
   
ออนไลน์ทั้งหมด 14 ท่าน
หมายเลข IP 10.20.30.1
คุณเข้าชมลำดับที่ 1595973
โรงเรียนในสังกัด สพป.สฏ.2
 


< <

เว็บลิงค์

วิธีปฏิบัติงาน
  หลักสูตรแกนกลาง 2551
    - ฉบับภาษาไทย
    - ฉบับภาษาอังกฤษ
  ร่างแผนปฏิบัติการสพฐ.งบฯ
พ.ศ.2554
  หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
  หลักสูตรใหม่การงานอาชีพฯ
  หลักสูตรใหม่สุขศึกษาฯ
  หลักสูตรใหม่ศิลปะ
  หลักสูตรใหม่สังคมศึกษาฯ
  หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์
  หลักสูตรใหม่คณิตศาสตร์
  หลักสูตรใหม่-ภาษาไทย
  การประกวดราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ TOR
  แนวทางการจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน
    - แนวทางระบบควบคุมภายใน สตง.
    - การประเมินควบคุมภายใน
    ด้วยตนเอง, แบบฟอร์มต่าง ๆ,
    ระเบียบควบคุมภานใน คตง
    - ขั้นตอนการจัดทำรายงาน
     ระบบควบคุมภายใน
  การจัดการสอนแบบคละชั้น
    - การจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น
    - การนิเทศ ติดตาม เพื่อส่งเสริม
     การจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น
    - การบริหารจัดการชั้นเรียน
     แบบคละชั้น
    - การวัดและประเมินผลในการจัด
     การเรียนรู้แบบคละชั้น
 
   
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน( เข้าชม 100 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 26/4/2558 14:09:04 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการสถานศึกษาในสังกัด( เข้าชม 245 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 23/4/2558 16:27:50 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.เชียงราย เขต 2( เข้าชม 298 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 23/4/2558 15:42:06 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2จัดประชุมบอร์ดบริหารประจำเดือนเมษายน 2558( เข้าชม 393 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 17/4/2558 13:14:57 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดโครงการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน กิจกรรมสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ ปี 2558( เข้าชม 380 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 10/4/2558 15:38:02 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพคุณพ่อร่วน เพชรศรีช่วง( เข้าชม 464 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 10/4/2558 0:33:34 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมกิจกรรมวันจักรี ประจำปี 2558( เข้าชม 389 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 6/4/2558 15:20:39 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  บุคลากรสพป.สฎ2ร่วมกิจกรรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ฉลองพระขนมายุ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา ( เข้าชม 427 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 2/4/2558 23:20:38 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพผู้บริหารในสังกัด( เข้าชม 369 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 31/3/2558 17:15:58 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผู้บริหาร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีและรับมอบอุปกรณ์การศึกษาโรงเรียนวัดพรุศรี( เข้าชม 379 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 29/3/2558 17:26:12 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านคลองไม้แดง อำเภอไชยา( เข้าชม 374 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 29/3/2558 16:29:47 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต( เข้าชม 362 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 27/3/2558 17:48:57 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผู้บริหารสพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2มอบประกาศนียบัตรนักเรียนโรงเรียนวัดอัมพาราม( เข้าชม 359 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 27/3/2558 17:05:51 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมสภานักเรียนตามโครงการเด็กและเยาวชนไทยเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย( เข้าชม 321 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 25/3/2558 19:03:16 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบการศึกษาโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย( เข้าชม 182 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 25/3/2558 16:08:51 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านพรุยายชี( เข้าชม 259 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 24/3/2558 16:30:03 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบวุฒิบัตรงานบัณฑิตน้อยโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย( เข้าชม 275 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 21/3/2558 15:42:56 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2เปิดโครงการรายงานผลการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านคันธุลี( เข้าชม 361 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 20/3/2558 0:56:22 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2จัดโครงการอบรมลูกเสือ-เนตรนารีต้านภัยยาเสพติด( เข้าชม 435 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 18/3/2558 22:34:01 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเครือข่ายอำเภอพนม( เข้าชม 414 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 18/3/2558 0:30:46 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อยโรงเรียนอนุบาลพุทธนิคม( เข้าชม 232 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 16/3/2558 10:37:24 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายฯต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ( เข้าชม 225 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 12/3/2558 13:29:31 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 พบปะและบรรยายพิเศษการประชุมครูปฐมวัยสุราษฎร์ธานี( เข้าชม 236 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 12/3/2558 8:07:07 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ในทั้งหมด 19 หน้า หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 
 
กิจกรรม สพป.สฏ.2
   
   
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.เชียงราย เขต 2
( เข้าชม 298 ครั้ง )
โดย นางประยูร มาแสง 
อำนวยการ
 
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2จัดประชุมบอร์ดบริหารประจำเดือนเมษายน 2558
( เข้าชม 393 ครั้ง )
โดย นางประยูร มาแสง 
อำนวยการ
 
   
   
 
บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมกิจกรรมวันจักรี ประจำปี 2558
( เข้าชม 389 ครั้ง )
โดย นางประยูร มาแสง 
อำนวยการ
 
   
   

e-Document

แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2558

รายงานผลการจัดการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2557

แผนพัฒนาการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2558-2561

ผลการสังเคราะห์รายงานประจำปี
ของสถานศึกษา(SAR)
ประจำปีการศึกษา 2556

นโยบาย สพฐ.ปีงบประมาณ 2558
แผนปฏิบัติการ ปี 2557
รายงานผลการจัดการศึกษาปี 2556
เว็บไซต์น่าสนใจ
 
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพฐ.
  กคศ.
  กบข.
  สกศค.
  สพร.
  สมส.
  สสวท.
  ครุสภา
  กพร.
  กพ.
  กรมบัญชีกลาง
  ฐานข้อมูลของรัฐ (G-Info)
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สฎ.
  DOC สพฐ.
  E-MES
  GO TO KNOW
  สื่อ BRAINPOP.COM
  เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง2551
  ศุนย์เทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC)
  สหวิชา.com
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 109/1 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-315009-10 โทรสาร 077-315421 พัฒนาเว็บไซต์โดยกลุ่มนโยบายและแผน

เว็บไซต์นี้จะแสดงผลได้สมบูรณ์ใน Internet Explorer 8 ขึ้นไป