หน้าแรก     ระบบจัดการ
               

นายไพบูลย์ พงศ์ทัศนา
ผู้อำนวยการ สพป.สฏ.เขต 2
ประวัติและผลงาน

นายจักรรินทร์ อภิสมัย
รอง ผอ.สพป.

นายจุติพร ขาวมะลิ
รอง ผอ.สพป.

นายประสิทธิ์ ชุมศรี
รอง ผอ.สพป.

นายรังสี เพิงใหญ่
รอง ผอ.สพป.

นายพิทยา สุทธินุ่น
รอง ผอ.สพป.

นายวันสาร แสงมณี
รอง ผอ.สพป.

นางสารภี เจริญรบ
รอง ผอ.สพป.

น.ส.ญาณิศา บุญจิตร์
รอง ผอ.สพป.
 
     บริบททั่วไป
     โครงสร้างการบริหารงาน
     คณะผู้บริหารการศึกษา
     คณะกรรมการเขตพื้นที่
     อ.ก.ค.ศ.
     ก.ต.ป.น.
     หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
 
 
            กลุ่ม/หน่วย
     กลุ่มอำนวยการ
     กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
     กลุ่มบริหารงานบุคคล
     กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
     กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ
     กลุ่มส่งเสริมฯ เอกชน
     กลุ่มนโยบายและแผน
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ
         งานที่เกี่ยวข้อง
     mail@obecmail.obec.go.th
     E-Office สพฐ.
     e-MES สพฐ.
     โรงเรียนในฝัน
 
รายงานการประชุม
   
ออนไลน์ทั้งหมด 3 ท่าน
หมายเลข IP 10.20.30.1
คุณเข้าชมลำดับที่ 1693175
โรงเรียนในสังกัด สพป.สฏ.2
 


< <

เว็บลิงค์

วิธีปฏิบัติงาน
  หลักสูตรแกนกลาง 2551
    - ฉบับภาษาไทย
    - ฉบับภาษาอังกฤษ
  ร่างแผนปฏิบัติการสพฐ.งบฯ
พ.ศ.2554
  หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
  หลักสูตรใหม่การงานอาชีพฯ
  หลักสูตรใหม่สุขศึกษาฯ
  หลักสูตรใหม่ศิลปะ
  หลักสูตรใหม่สังคมศึกษาฯ
  หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์
  หลักสูตรใหม่คณิตศาสตร์
  หลักสูตรใหม่-ภาษาไทย
  การประกวดราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ TOR
  แนวทางการจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน
    - แนวทางระบบควบคุมภายใน สตง.
    - การประเมินควบคุมภายใน
    ด้วยตนเอง, แบบฟอร์มต่าง ๆ,
    ระเบียบควบคุมภานใน คตง
    - ขั้นตอนการจัดทำรายงาน
     ระบบควบคุมภายใน
  การจัดการสอนแบบคละชั้น
    - การจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น
    - การนิเทศ ติดตาม เพื่อส่งเสริม
     การจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น
    - การบริหารจัดการชั้นเรียน
     แบบคละชั้น
    - การวัดและประเมินผลในการจัด
     การเรียนรู้แบบคละชั้น
 
   
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2( เข้าชม 139 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 28/7/2558 18:42:10 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินระบบช่วยเหลือนักเรียน( เข้าชม 174 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 28/7/2558 18:24:45 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2จัดค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถทางการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์( เข้าชม 215 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 25/7/2558 18:14:15 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ประจำปี 2558 รุ่นที่ 3 ( เข้าชม 210 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 25/7/2558 17:45:23 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานค่านิยมไทย12 ประการ ประจำปี 2558( เข้าชม 285 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 24/7/2558 23:41:37 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ประจำปี 2558 รุ่นที่ 2( เข้าชม 272 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 24/7/2558 22:55:39 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนฯ( เข้าชม 381 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 23/7/2558 23:35:08 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ประจำปี 2558 รุ่นที่ 1( เข้าชม 337 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 23/7/2558 16:29:06 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมประชุมการประสานความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงานกับป.ป.ช.จังหวัดสุราษฎร์ธานี( เข้าชม 379 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 20/7/2558 23:06:13 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯพ.ศ.2558( เข้าชม 319 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 19/7/2558 14:58:14 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 และสพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิจัยทดลองการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย( เข้าชม 332 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 18/7/2558 23:02:46 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้และสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง( เข้าชม 389 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 17/7/2558 16:57:04 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมประชุมคณะทำงานจังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้( เข้าชม 415 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 16/7/2558 17:12:57 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมการดำเนินการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย( เข้าชม 359 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 13/7/2558 23:01:04 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างเครือข่าย อย.น้อยโรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ( เข้าชม 392 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 12/7/2558 23:07:40 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบรางวัลนักเรียนในการแข่งขันกรีฑานักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนตาขุน( เข้าชม 379 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 12/7/2558 22:52:26 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558( เข้าชม 328 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 12/7/2558 21:53:06 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์( เข้าชม 305 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 5/7/2558 13:53:12 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯประจำปี2558( เข้าชม 266 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 5/7/2558 11:38:33 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  เครือข่ายบ้านตาขุน จัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะเด็กปฐมวัย( เข้าชม 248 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 5/7/2558 7:02:02 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2พัฒนาครูผู้สอนสุขศึกษาและพละศึกษา ทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันแก่นักเรียน( เข้าชม 220 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 3/7/2558 13:38:30 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558( เข้าชม 376 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 1/7/2558 16:52:05 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ มอบห้องสมุดอาเซียนให้กับโรงเรียนบ้านคลองสงค์( เข้าชม 360 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 30/6/2558 0:11:11 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ในทั้งหมด 21 หน้า หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
 
 
กิจกรรม สพป.สฏ.2
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
( เข้าชม 139 ครั้ง )
โดย นางประยูร มาแสง 
อำนวยการ
 
   
   
   
   
   

e-Document

แนวทางการดำเนินงาน
รับนักเรียน

รายงานผลการจัดการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2557

แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2558

แผนพัฒนาการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2558-2561

ผลการสังเคราะห์รายงานประจำปี
ของสถานศึกษา(SAR)
ประจำปีการศึกษา 2556

นโยบาย สพฐ.ปีงบประมาณ 2558
แผนปฏิบัติการ ปี 2557
รายงานผลการจัดการศึกษาปี 2556
เว็บไซต์น่าสนใจ
 
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพฐ.
  กคศ.
  กบข.
  สกศค.
  สพร.
  สมส.
  สสวท.
  ครุสภา
  กพร.
  กพ.
  กรมบัญชีกลาง
  ฐานข้อมูลของรัฐ (G-Info)
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สฎ.
  DOC สพฐ.
  E-MES
  GO TO KNOW
  สื่อ BRAINPOP.COM
  เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง2551
  ศุนย์เทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC)
  สหวิชา.com
 
วิธีปฏิบัติงาน
  หลักสูตรแกนกลาง 2551
    - ฉบับภาษาไทย
    - ฉบับภาษาอังกฤษ
  ร่างแผนปฏิบัติการสพฐ.งบฯ
พ.ศ.2554
  หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
  หลักสูตรใหม่การงานอาชีพฯ
  หลักสูตรใหม่สุขศึกษาฯ
  หลักสูตรใหม่ศิลปะ
  หลักสูตรใหม่สังคมศึกษาฯ
  หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์
  หลักสูตรใหม่คณิตศาสตร์
  หลักสูตรใหม่-ภาษาไทย
  การประกวดราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ TOR
  แนวทางการจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน
    - แนวทางระบบควบคุมภายใน สตง.
    - การประเมินควบคุมภายใน
    ด้วยตนเอง, แบบฟอร์มต่าง ๆ,
    ระเบียบควบคุมภานใน คตง
    - ขั้นตอนการจัดทำรายงาน
     ระบบควบคุมภายใน
  การจัดการสอนแบบคละชั้น
    - การจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น
    - การนิเทศ ติดตาม เพื่อส่งเสริม
     การจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น
    - การบริหารจัดการชั้นเรียน
     แบบคละชั้น
    - การวัดและประเมินผลในการจัด
     การเรียนรู้แบบคละชั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 109/1 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-315009-10 โทรสาร 077-315421 พัฒนาเว็บไซต์โดยกลุ่มนโยบายและแผน

เว็บไซต์นี้จะแสดงผลได้สมบูรณ์ใน Internet Explorer 8 ขึ้นไป