[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
  
โรงเรียนประชารัฐ  
 

โครงการสานพลังประชารัฐ
ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5)

บทบาทความร่วมมือระหว่างภาครัฐ  ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
เพื่อร่วมขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ 
เพราะมีความเชื่อมั่นว่าการศึกษานับเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศ  และถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรภายในประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน  และลดความเหลื่อมล้ำของคนในสังคมอย่างยั่งยืน

 

โครงสร้างคณะทำงานสานพลังประชารัฐ
ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5)

โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ( CONNEXT ED )
(Leadership Program for Sustainable Education)

CONNEXT ED โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน

(Leadership Program for Sustainable Education)
เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐ  ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ 
โดยริเริ่มและก่อตั้งขึ้นโดย บริษัทเอกชนชั้นนำของประเทศ 12 บริษัท มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนา
และสร้างเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่ ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและยกระดับการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน

บทบาทความร่วมมือระหว่าง 12 บริษัท

  1. กำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และกรอบการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการ CONNEXT ED

  2. คัดเลือกบุคคลากรคุณภาพภายในองค์กรของตน มาทำหน้าที่ “School Partner” (SP)  เพื่อมาร่วมผลักดันยุทธศาสตร์ไปสู่โรงเรียนประชารัฐ ผ่านกระบวนการลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง (Action Learning )  เพื่อร่วมศึกษาบริบทและจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนร่วมกับผู้บริหารโรงเรียน

  3. ผู้บริหารระดับสูงจากแต่ละองค์กร  ร่วมสนับสนุนในฐานะ “School Counselor”  ทำหน้าที่ให้คำแนะนำและส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนอย่างยั่งยืน

School Partner (SP) จากแต่ละองค์กรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ 
ความสามารถในด้านต่าง ๆ พร้อมที่จะเป็นผู้นำที่มีศักยภาพ และมีประสิทธิภาพในการสร้างคุณค่าให้กับตนเอง องค์กร และสังคมต่อไป

วิสัยทัศน์ (Vision)
ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาคุณภาพคน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

พันธกิจ (Mission)
สร้างเยาวชนที่สามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมาให้เป็นทั้ง “คนดี และ คนเก่ง”

การจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับการศึกษาของประเทศไทยได้ จำเป็นต้องกำหนดยุทธศาสตร์
ในการพัฒนาการศึกษาอย่างชัดเจน คณะทำงานจึงร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์ 10 ด้าน ที่จะขับเคลื่อนและพัฒนา ดังนี้

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ

pracharat.fw_.jpg