[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
  
โรงเรียนดีประจำตำบล 53 โรงเรียน  
 

โรงเรียนดีประจำตำบล
(1 โรงเรียน 1 ตำบล)

 

          โรงเรียนเป็นองค์กรทางการศึกษาที่สำคัญที่สุด ในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน แนวคิดการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนจึงเป็นความสำคัญสูงสุดในการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นชนบทซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่มักด้อยโอกาสในการได้เข้าเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ
          จากการรายงานของธนาคารโลก พบว่า ผลการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยที่ผ่านมาประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง ในการขยายโอกาสทางการศึกษา ขณะที่คุณภาพของการจัดการศึกษามีแนวโน้มลดลงจะมีแต่เฉพาะโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้นที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเทียบเคียงได้กับค่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศสหรัฐอเมริกา (The World Bank,2009) แต่โรงเรียนส่วนใหญ่ที่อยู่ในเขตท้องถิ่นชนบทยังด้อยคุณภาพ

          กระทรวงศึกษาธิการ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ได้ตระหนักในความสำคัญดังกล่าวจึงกำหนดนโยบายการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในเขตท้องถิ่นขึ้นเพื่อให้มีความเพียบพร้อมที่จะเป็นต้นแบบหรือศูนย์สาธิตการให้บริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพตลอดจนเป็นศูนย์รวมหรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน ทำให้ชุมชนมีส่วนร่วมและเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ เชื่อมั่นและศรัทธาในการปฏิบัติงานของโรงเรียนและไม่จำเป็นต้องส่งบุตรหลานไปเรียนในเมืองเป็นการลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองโดยโรงเรียนและชุมชนสามารถจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์บริการและเชื่อมความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
          เป้าหมายการดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาละ 1 โรงเรียน(ยกเว้น กทม.3 เขต) รวม 182 โรงเรียน โดยเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ที่เปิดสอนระดับประถมศึกษาหรือโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาหรือโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับตำบล
          รูปแบบการพัฒนา คือ ได้โรงเรียนดีต้นแบบระดับตำบล (1 โรงเรียน 1 ตำบล) ที่มีภาพลักษณ์ ดังนี้
- เป็นโรงเรียนที่มีมาตรฐานคุณภาพระดับสูง มีความเข้มแข็งทั้งด้านวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านดนตรี
กีฬาและศิลปะ
- เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมด้านกายภาพที่มีความสะอาด ร่มรื่น และปลอดภัย
- เป็นโรงเรียนทำมาหากินที่เน้นการพัฒนาพื้นฐานด้านอาชีพและการมีรายได้ระหว่างเรียน
- เป็นโรงเรียนของชุมชน ที่มีความร่วมมือกับท้องถิ่นและบริการชุมชนอย่างเข้มแข็ง

     โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก จะได้รับการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน เช่น อาคารสถานที่ ปลอดภัย สวยงาม น่าดู น่าอยู่ น่ามอง มีคอมพิวเตอร์ 1 เครื่องต่อนักเรียน 10 คน อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ห้องสมุด 3 ดี สระว่ายน้ำหรือศูนย์กีฬา(Sport Complex) อุปกรณ์ดนตรี กีฬา และศิลปะ ศูนย์การเรียนรู้ด้านอาชีพ ฯลฯ