[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
  
โรงเรียนศูนย์เด็กเล็กปฐมวัยต้นแบบ  
 

โรงเรียนศูนย์เด็กเล็กปฐมวัยต้นแบบ

โรงเรียนศูนย์เด็กเล็กปฐมวัยต้นแบบ ตั้งขึ้นเมื่อปีการศึกษา 2548 โดยรัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาโรงเรียน
ที่มีการจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพเท่ากับโรงเรียนในเมือง  เพื่อเป็นแบบอย่างหรือต้นแบบที่ดี
และมีความพร้อมที่จะช่วยเหลือด้านวิชาการแก่โรงเรียนอื่น ๆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
มีโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ จำนวน 15 โรงเรียน
และโรงเรียนเหล่านี้จะได้รับการประเมินคุณภาพจากเขตพื้นที่การศึกษาทุกปี
เพื่อรักษามาตรฐานโรงเรียนต้นแบบ  กิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบได้ดำเนินการ
ในการช่วยเหลือพัฒนาโรงเรียนอื่น ๆ ในสังกัด ได้แก่  เป็นศูนย์กลางในการจัดอบรมพัฒนาการพัฒนาหลักสูตร  
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และพัฒนาพ่อ แม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 
เป็นแกนนำในการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการ
แก่โรงเรียนในสังกัดและสถานศึกษาอื่น ๆ ทุกสังกัด