ระบบการจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่    
               
 

ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา พ.ศ.2562
  รายการ ดาวน์โหลด File Excel
  ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
  ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ระดับชั้นที่เปิดสอน
  ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา พ.ศ.2562 (10 มิถุนายน 2562)
  ข้อมูลน้ำหนักและส่วนสูงของนักเรียน ปีการศึกษา พ.ศ.2562 (10 มิถุนายน 2562)
  ข้อมูลจำนวนเด็กด้อยโอกาส ปีการศึกษา พ.ศ.2562 (10 มิถุนายน 2562)
  ข้อมูลจำนวนนักเรียนจบการศึกษา ระดับ ประถมศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. 2561
  ข้อมูลจำนวนนักเรียนจบการศึกษา ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา พ.ศ. 2561
  ข้อมูลจำนวนนักเรียนจบการศึกษา ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา พ.ศ. 2561
  ข้อมูลจำนวนนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2561

  ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา พ.ศ. 2561

ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2560
รายการ
ดาวน์โหลด ผู้รับผิดชอบ
PDF
DOC/XLS
ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา พ.ศ.2560
ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา พ.ศ.2559
ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา พ.ศ.2558
ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา พ.ศ.2557
ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา พ.ศ.2556
ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา พ.ศ.2555
ข้อมูลปีการศึกษาที่ผ่านมา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

109/1 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-315-060 โทรสาร 077-315421

พัฒนาเว็บไซต์โดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร