ระบบการจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่    
               
 

  ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561
รายการ
ดาวน์โหลด File Excal
  ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 คลิกดาวน์โหลด
  ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ระดับชั้นที่เปิดสอน พิกัดที่ตั้ง คลิกดาวน์โหลด
  ข้อมูลจำนวนบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 คลิกดาวน์โหลด
  ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (10 มิถุนายน 2561) คลิกดาวน์โหลด
  ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (10 พฤศจิกายน 2561) คลิกดาวน์โหลด
  ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (10 ธันวาคม 2561) (รอบพิเศษ สพฐ.) คลิกดาวน์โหลด
  ข้อมูลจำนวนโรงเรียน จำแนกตามประเภทโรงเรียน คลิกดาวน์โหลด
  ข้อมูลจำนวนโรงเรียน จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน คลิกดาวน์โหลด
  ข้อมูลจำนวนโรงเรียน จำแนกตามขนาด คลิกดาวน์โหลด
  ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561 จำแนกตามรายชั้น เพศ และห้องเรียน (10 มิถุนายน 2561) คลิกดาวน์โหลด
  ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ต่อจำนวนประชากรวัยเรียน จำแนกตามรายชั้น เพศ และห้องเรียน
  (10 มิถุนายน 2561)
คลิกดาวน์โหลด
  ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561 จำแนกรายอายุ ชั้น และระดับการศึกษา (10 มิถุนายน 2561) คลิกดาวน์โหลด
  ข้อมูลสัญชาติของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 จำแนกรายชั้นและระดับการศึกษา  (10 มิถุนายน 2561) คลิกดาวน์โหลด
  ข้อมูลการนับถือศาสนาของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 จำแนกรายชั้นและระดับการศึกษา (10 มิถุนายน 2561) คลิกดาวน์โหลด
  ข้อมูลน้ำหนักและส่วนสูงของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 เทียบเกณฑ์มาตรฐาน จำแนกรายชั้นและระดับการศึกษา
  (10 มิถุนายน 2561)
คลิกดาวน์โหลด
  ข้อมูลจำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างจากโรงเรียนเกิน 3 กิโลเมตร จำแนกตามการเดินทางมาเรียน ชั้น และระดับการศึกษา
  (10 มิถุนายน 2561)
คลิกดาวน์โหลด
  ข้อมูลจำนวนเด็กพิการ ปีการศึกษา 2561 จำแนกตามประเภทความพิการชั้นและระดับการศึกษา (10 มิถุนายน 2561) คลิกดาวน์โหลด
  ข้อมูลจำนวนเด็กด้อยโอกาส ปีการศึกษา 2561 จำแนกรายชั้นและระดับการศึกษา (10 มิถุนายน 2561) คลิกดาวน์โหลด
  ข้อมูลจำนวนนักเรียนขาดแคลน ปีการศึกษา 2561 จำแนกรายชั้นและระดับการศึกษา (10 มิถุนายน 2561) คลิกดาวน์โหลด
  สถิติพื้นฐานผลการสอบ O-net รายโรงเรียน ป.6 ปีการศึกษา 2561 คลิกดาวน์โหลด
  สถิติพื้นฐานผลการสอบ O-net รายโรงเรียน ม.3 ปีการศึกษา 2561 คลิกดาวน์โหลด
  สถิติพื้นฐานผลการสอบ NT รายโรงเรียน ป.3 ปีการศึกษา 2561 คลิกดาวน์โหลด
  อ่านออกเขียนได้ ป.1 -6 ปีการศึกษา 2561 คลิกดาวน์โหลด
  ข้อมูลจำนวนนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2560 จำแนกตามสาเหตุ ชั้น และระดับการศึกษา คลิกดาวน์โหลด
  ข้อมูลจำนวนนักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2560 จำแนกตามระดับชั้น คลิกดาวน์โหลด
  ข้อมูลจำนวนนักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด จำแนกตามระดับชั้น คลิกดาวน์โหลด
  ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2557 - 2561 คลิกดาวน์โหลด
  ข้อมูลประชากรวัยเรียน ปีการศึกษา 2561 คลิกดาวน์โหลด

ข้อมูลสารสนเทศ
รายการ
ดาวน์โหลด ผู้รับผิดชอบ
PDF
DOC/XLS
ข้อมูลปีการศึกษา 2560
ข้อมูลปีการศึกษา 2559
ข้อมูลปีการศึกษา 2558
ข้อมูลปีการศึกษา 2557
ข้อมูลปีการศึกษา 2556
ข้อมูลปีการศึกษา 2555
ข้อมูลปีการศึกษาที่ผ่านมา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

109/1 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-315-060 โทรสาร 077-315421

พัฒนาเว็บไซต์โดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร