ระบบการจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่    
               
 


สภาพทั่วไป

           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบ ควบคุม กำกับ  ดูแล  ส่งเสริมและสนับสนุนและร่วมบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  มีส่วนร่วมและการมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต 2  รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตท้องที่  8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอคีรีรัฐนิคม อำเภอไชยา อำเภอท่าฉาง อำเภอท่าชนะ อำเภอบ้านตาขุน อำเภอพนม อำเภอพุนพินและอำเภอวิภาวดี มีสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 191 โรงและมีสถานศึกษาเอกชน ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต 2  จำนวน 22  โรง

ที่ตั้งและอาณาเขต
           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 109/1 หมู่ที่ 4 ถนนธราธิบดี ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ระยะทางห่างจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ประมาณ 12 กิโลเมตร ตามเส้นทางหมายเลข 4008 (สุราษฎร์ธานี - พุนพิน) ตั้งอยู่ระหว่างเส้นละติจูด ที่ 9.108211 เส้นลองติจูด ที่ 99.233874 มีพื้นที่ทั้งสิ้น 7,943.43 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 641  กิโลเมตร มีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ 3 เส้นทาง ได้แก่ ทางรถยนต์ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41  (ถนนเพชรเกษม) ทางรถไฟ และทางเครื่องบิน โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
           ทิศเหนือ             ติดต่อกับ  อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
           ทิศตะวันออก        ติดต่อกับ  อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
           ทิศตะวันตก          ติดต่อกับ  อำเภอกะปง   จังหวัดพังงา
           ทิศใต้                 ติดต่อกับ  อำเภอบ้านนาเดิม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
          ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรเป็นหลัก โดยใช้พื้นที่ ในการทำการเกษตรประมาณร้อยละ 45 ของพื้นที่ทั้งหมด นอกจากนี้ ยังประกอบอาชีพทางด้านปศุสัตว์ ประมง และอุตสาหกรรม สถานที่สำคัญภายในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 นั้น   มีทั้งแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติทั้งอุทยานแห่งชาติทางบก และอุทยานแห่งชาติทางทะเล เช่น น้ำตก แม่น้ำ เขื่อน วัด และพระอารามหลวง เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง     สวนโมกขพลาราม ซึ่งเป็นสถานศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งในพุทธศาสนจักร               มีท่านพุทธทาสภิกขุบุคคลสำคัญที่ได้สร้างสรรค์เป็นคำสอนที่เข้าใจง่ายๆ ถ่ายทอดแก่พุทธศาสนิกชน              ทั้งยังเผยแพร่เป็นภาษาต่างๆ และได้รับการยอมรับกันทั่วโลก นอกจากนี้เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา      สุราษฎร์ธานี เขต 2 ยังมีสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่มีชื่อเสียง เช่น ไข่เค็มไชยา ผ้าทอพุมเรียง เป็นต้น ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนในท้องถิ่นนั้นๆ และเป็นแหล่งสืบสานประเพณีที่สำคัญของชาวใต้ คือประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่าและแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานอีกด้วย

เขตพื้นที่บริการ
           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มีเขตพื้นที่บริการในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกอบด้วย  8  อำเภอ  ได้แก่

อำเภอ

พื้นที่(ตร.กม.)

จำนวน

ตำบล

หมู่บ้าน

ประชากรวัยเรียน

 พุนพิน

1,201.16

16

99

16,601

 ท่าฉาง

1,160.43

6

44

6,026

 ไชยา

1,004.63

9

54

8,081

 ท่าชนะ

  683.09

6

75

10,676

 บ้านตาขุน

1,300.00

4

30

2,092

 พนม

  703.22

6

55

6,103

 คีรีรัฐนิคม

1,347.37

8

84

8,457

 วิภาวดี

543.53

2

30

3,108

รวม

57

471

61,144

     

แผนที่เขตบริการ


ภารกิจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต  2  

           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต  2  มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
           ตามมาตรา 36 และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.  2546 ดังนี้
           1.  จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ให้สอดคล้องนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น
           2.  วิเคราะห์ จัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา  แจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม   
           การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
           3.  ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา             ให้สอดคล้องกับท้องถิ่น
           4.  กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
           5.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
           6.  ประสาน ระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน  การจัดการศึกษาและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
           7.  จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
           8.  ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งบุคคล ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา            สถาบันประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบการศึกษา ที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
           9.  ดำเนินการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
          10.  ประสาน ส่งเสริม การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทำงานด้านการศึกษา
          11.  ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหน่วยงานภาครัฐเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
          12.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษา ที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

109/1 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-315-060 โทรสาร 077-315421

พัฒนาเว็บไซต์โดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร