แบบคำขอตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน  (ปกติ)  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2563

https://docs.google.com/forms/d/16HTjOS9pys0HXcQeb1KhgCHO5u23XfNynEgGTZ6Jp7Q/viewform?usp=send_form

 

แบบคำขอตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน ทดแทน  กรณีรื้อถอน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2563

https://docs.google.com/forms/d/1gB2qJgCyl1y-LkxmgqeIwpm2QLBbcGMc3s88YVZ3lUc/viewform?usp=send_form

 

แบบคำขอตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างส้วม   ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 – 2563

https://docs.google.com/forms/d/1F4oQXHVt8IQhUGYNpHYD_gfNg7M1-ykyP77fysqetIA/viewform?usp=send_form

 

แบบคำขอตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างบ้านพักครู  ปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561 – 2563

https://docs.google.com/forms/d/1s39w-d6lFeDndIEbXOwUPfJ7EGyXO3_ElTJQe-NzXnw/viewform?usp=send_form

 

แบบคำขอตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างสนามกีฬา  ปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561 – 2563

https://docs.google.com/forms/d/1xX5WeEwIp_Xi9Mr5Zy5OkHMn6E5DgHY-57ffkL4hTK8/viewform?usp=send_form

 

แบบคำขอตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างโรงฝึกงาน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2563

https://docs.google.com/forms/d/1n8bYFm7T18XuLhYbb4Iq89PbbcAqYU5LdYh3Mj8llZQ/viewform?usp=send_form

 

แบบคำขอตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ , โรงอาหาร  ปีงบประมาณ  2561 – 2563

https://docs.google.com/forms/d/1lAmudxEQ3mmizX58sCqRjjAkINyG3w3FMJavmipku7M/viewform?usp=send_form