ระบบการจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่    
               
 


ทำเนียบคณะผู้บริหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒

นายประทีป ทองด้วง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒


นายจักรรินทร์ อภิสมัย

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นายจุติพร ขาวมะลิ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นางสารภี เจริญรบ 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

     


นางจรรยารักษ์ นิลเอก
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ


นางศิริพร พลวิชัย
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางสุทิสา วงศ์ณศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

     


นางยุพิน เกื้อลาย
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์


นางสาววันเพ็ญ สิงห์แก้ว
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลนางสาวอัจฉรา ชุมวรฐายี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

 

 นางมณีรัตน์ อินทร์คง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


นางสาวศิริพร สุวรรณวงศ์
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษานายจักริน อักษรสม
นิติกรชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
กลุ่มกฎหมายและคดี

     
 

นางโชคดี ทองทิพย์
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
 
     
     

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

109/1 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-315-060 โทรสาร 077-315421

พัฒนาเว็บไซต์โดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร